SENESTE NYHEDER:

Indbydelse til Nibe og Omegns Jagtforenings 100 års jubilæum

Kære medlemmer af Nibe og Omegns jagtforening. I indbydes hermed til fejring af jagtforeningens 100 års jubilæum, som vil blive fejret på dagen d.23 marts 2024.

Vi håber at se vores medlemmer og indbyder til en hyggelig aften, hvor også påhæng er inviteret.

Beløb for deltagelse: 100 kr. pr. mand. Tilmelding skal ske på mail til: madsditlev@hotmail.com.

Betalingen skal ske til Mobilepay: 13379

Program for dagen
Hyggelig dag på skydebanen for dem som har lyst til nogle hyggelige timer fra kl. 13-15.00. Foreningen er vært ved let middagsmad. Tilmelding er ikke påkrævet her.

Program for aftenen:
17.30 åbnes dørene til festen. Der vil være mad, live musik og hygge.

Festen foregår i Nibe Festivalens lokaler på Industrivej 5, 9240 Nibe. Tilmelding påkrævet!

 

Nyt flugtskydningsgevær foreningens ungdomsmedlemmer og nyjægere

Som tidligere annoceret, har vi fra Spar Nord Fonden, modtaget en superflot donation på 10.000 kroner, som er bevilliget som tilskud til indkøb af nyt gevær påtænkt til udlån til foreningens ungdomsmedlemmer og nyjægere.

Lars Ditlev fra flugtskydningsudvalget har sammen med ungdomsmedlem/ungdomsskytte været på handlen i sidste uge hos JAFI A/S i Viborg. Vi har nu indkøbt en ny Beretta O/U haglgevær, model 686 Silver Pigeon i kaliber 12/76 - en links-udgave (fortrinsvis til venstrehånds skytter). Vi fik et rigtigt godt tilbud fra JAFI A/S i Viborg, inkludrende justerbart skæfte i dette gevær, således det kan anvendes til skytter med forskellig statur (længde arme, hals osv.). 

På billedet herunder ses foreningens ungdomsmedlem Jakop Troelsen sammen med indehaver af JAFI A/S, Johnny Jørgensen ved indkøbet af geværet.

IMG_0647.jpg

 

 

Generalforsamling i Nibe og Omegns Jagtforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 8. februar 2024 kl. 18.00 i foreningshuset på skydebanen, Aalborgvej 47.

Generalforsamlingen slutter cirka kl. 21.30.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der er som sædvanligt lagt op til en hyggelig »jæger-komsammen«, hvor foreningen også er vært ved et lettere traktement, der serveres kl. 18.00.

Du kan læse generalforsamlingens agenda her: Agenda til generalforsamlingen

Med jægerhilsen
Bestyrelsen
Nibe og Omegns Jagtforening

Jægerrådets årsmøde

Jægerrådets årsmøde bliver afholdt den 6. februar kl. 18:30-21:30 og holdes på adressen Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup. 

Se nedenfor indkaldelsen fra jægerrådet.

Kære alle,

Indkaldelse til Jægerrådets årsmøde d. 6. februar 2024.

Årsmødet 2024 er vigtigt, fordi det er her, at jeres medlemmer:

• Vælger jægerrådsformand

• Kan indstille kandidater til posten som kredsformand, som er på valg i kreds 1

• Vælger repræsentanter til DJ’s øverste myndighed repræsentantskabet for det kommende år, jfr. de nye vedtægter for DJ.

• I har lejlighed til at drøfte, hvordan det går i foreningerne, om der er lokalpolitik, der får betydning for jagten og jægerne, og hvad I kan gøre for at påvirke den.

Vi får besøg af Jesper Brixen, organisationskonsulent hos DJ, som vil holde oplæg om "Hvordan motiverer vi de frivillige i foreningerne".

Vi får også besøg af Ole Libak, som vil fortælle om Juniorjæger arbejdet.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke

4. Orientering ved repræsentanten for Grønt Råd og evt. andre fora

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning

6. Valg af formand (valgår 2024)

7. Indstilling af op til to kandidater til hovedbestyrelsen og op til to

HB-suppleanter (kun i valgår)

8. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet

9. Indkomne forslag ledsaget af motivation

10. "Hvordan motiverer vi de frivillige i foreningerne"

11. Juniorjægerarbejdet

10. Eventuelt.

Kandidater til jægerrådsformand, repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet samt forslag, som ønskes behandlet på mødet skal være jægerrådets formand i hænde skriftligt senest tre uger før årsmødet.

Indkomne forslag og kandidater skal offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

 

Glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne;

Nibe jagtforenings medlemmer og familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tak til alle de aktive i foreningens mange udvalg; Jagthorsblæserne, Flugtskydning, Riffelskydning, Jagtudvalg og ’De Gule Veste’ (Nibe Festival), der i årets løb har ydet en kæmpeindsats og dermed får vores forening til at være attraktiv for de cirka 285 medlemmer.

Et kort tilbageblik i det nu snart forgangne år:

·         Kontrolarbejdet ved Nibe Festival – igen i år, særdeles vel udført af ’De Gule Veste’ og foreningens mange frivillige – bidragende til festivalens enorme succes for året

·         Foreningsjagten i Aars skov, der år efter år bliver mere attraktiv – mange nye medlemmer inviteres på jagterne

·         Flotte resultater ved både flugtskydning og riffelskydning – hvor foreningens dygtige skytter atter var at finde på præmieskamlerne rundt omkring

·         Jagthornsblæserne med det store aktivitetsniveau med blæsning til rigtig mange arrangementer samt flotte resultater ved kreds og forbundsmesterskaber

·         Havnens dag arrangementet, tilbage efter Corona-pause, hvor Nibe jagtforening spiller en stor rolle i gennemførelsen af dette for byen flotte arrangement

·         Etablering af nyt jagtforeningssamarbejde med flere omegns jagtforeninger om mårhunderegulering i Himmerland. Startende med temaaften i foreningshuset i marts

·         Leo's mange fødselsdagsbesøg, der giver gode jagthistorier fra foreningens ’aldrende’ medlemmer 

·         Årets drivjagtstur til Polen – 16 medlemmer, der igen havde en super tur og succes med masser af vildt på paraderne

·         Mere jagt på vej til foreningens medlemmer ifbm. jagtudleje på kommunens jorder

Nibe og Omegns Jagtforening står et rigtig godt sted, med en god og sund økonomi der giver alle medlemmerne yderligere muligheder for etablering af nye aktiviteter eller ’bygge på’ eksisterende.

Så hermed en opfordring til at du som medlem af foreningen, byder ind med forslag til nye aktiviteter/tiltag.

Husk, det er jer, foreningens medlemmer, der skal komme med input til Nibe og Omegns Jagtforenings fortsatte og fremadrettede virke ;-)

HUSK de vigtigste datoer i 2024; generalforsamlingen som er den 8. februar, samt Nibe og Omegns Jagtforenings 100-års jubilæum, der bliver fejret på dagen, den 23. marts!

Bestyrelsen ser med glæde frem til et 2024, hvor vi håber på samme flotte opbakning til de mange foreningsaktiviteter, som for 2023.

God jul og Godt Nytår,,,,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jagt på kommunale arealer - vil du være med?

Nu er der spændende nyt om kommunejagten fra Aalborg Jægerråd. Læs nedenfor deres udsendte brev:

"Kære jæger
Vi bringer spændende nyt om jagt på kommunale arealer! Aalborg Jægerråd har fået en
forhåndsgodkendelse på at indgå aftale om følgende arealer.

1. Billeskoven: Cirka 32 hektar jord, hvor vi planlægger oprettelsen af et jagtlaug med plads til 10 deltagere. Den forventede pris pr. år pr. plads er ca. 960 kroner.

2. Finstrupgaard: Med omkring 65 hektar jord planlægger vi ligeledes at oprette et jagtlaug med plads til 10 deltagere. Forventet pris pr. år pr. plads er ca. 1.950 kroner.

3. Skovstruplund: Dette område strækker sig over cirka 21,5 hektar, og vi planlægger oprettelsen af et jagtlaug med plads til 7 deltagere. Pris pr. år pr. plads forventes at være omkring 920 kroner. Vi har også vist interesse i at leje et tilstødende område på 44,5 hektar ved Skovstruplund. Hvis dette bliver muligt, forventer vi at have plads til yderligere 3 deltagere, hvorefter der forventes en årlig pris på cirka 1.980 kroner pr deltager.

Det er vigtigt at bemærke, at de kommende jagtlaug drives af en af jagtforeningerne under Aalborg Jægerråd. Hver forening påtager sig ansvaret i forhold til udlejeren vedrørende økonomi og juridiske forhold. Desuden står hver forening som garant for rettidig betaling af jagtleje og andre aftaler vedrørende jagtaktiviteter over for udlejeren.
Hver forening vil udpege en formand for jagtlauget, der sikrer overholdelse af lejekontrakten med udlejeren samt interne aftaler inden for konsortiet. Jagtlaugets formand vil rapportere til
jagtudvalget/Jægerrådet.

De interne aftaler for jagtlauget vil omfatte fordelingen af enkeltmandsjagter såsom bukkejagt, proceduren for booking og registrering af jagtdage samt retningslinjer for afregning af nedlagt vildt. Disse interne aftaler definerer også, hvilket og antal vildt der kan nedlægges, både samlet på området og for hvert enkelt medlem. Vi sikrer en bæredygtig afskydning af vildt, hvor anbefalingen er at nedlægge 50% voksne og 50% lam af råvildtet, hvoraf de voksne udgør 50% bukke og 50% rådyr.

Jagtaktiviteterne vil inkludere bukkejagt om foråret samt deltagelse i 4 fællesjagter om efteråret.


Ved oprettelsen af jagtlauget indbetaler alle medlemmer et aftalt beløb til jagtlaugets kasse. Kassen anvendes til anskaffelse af nødvendigt udstyr til afvikling af jagterne såsom stiger, pavilloner, bænke/bordsæt og lignende. Indtægter fra nedlagt vildt vil blive afregnet til jagtlaugets kasse. Kassens midler vil blive brugt til at dække jagtlaugets udgifter samt til at reducere alles jagtleje ved et eventuelt årlige overskud.

Alle medlemmer af jagtlauget har samme rettigheder og forpligtelser. Ved fællesjagter har hvert medlem mulighed for at medtage én gæst to gange, og disse gæstepladser kan byttes indbyrdes. Gæsten afregner eventuelt nedlagt bytte med værten.
Pladserne i de enkelte jagtlaug forventes tildelt via lodtrækning blandt interesserede medlemmer af foreningerne under Aalborg Jægerråd.

Hvis du er interesseret i at sikre dig en plads, bedes du kontakte din forenings formand, hvorefter du indkaldes til en inforaften forventeligt marts 2024.
 

Bemærk, at for at sikre, at flest mulige jægere under Aalborg jægerråd vil få muligheden for at gå på jagt på arealerne vil der være en tidsperiode for medlem af jagtlauget.
 

Med venlig hilsen, Aalborg Jægerråd"

 

Arrangementer i Nibe Jagtforening:

02.03.2024
Træning; Jagt- og Trapskydning hver lørdag i marts måned, samt lørdag den 6. og 13. april kl. 12-16 - ...

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/